Pågående initiativ för forskning och undervisning

Forskning och undervisning om, med och i Afrika bedrivs inom alla vetenskapsområden och fakulteter vid Uppsala universitet. Vissa institutioner har dock en särskild stark och aktiv Afrika-orienterad forskningsmiljö där akademiska aktiviteter i, om, och med Afrika utgör en integrerad del av institutionens arbete. 

Institutionen för arkeologi och antik historia har sedan 1980-talet samarbetat med olika arkeologiinstitutioner och muséer i Afrika. Forskare vid institutionen är för nuvarande involverade i flera stora, internationella projekt tillsammans med forskningscentra i Afrika och Europa. Studieämnen inkluderar människors strategier för miljömässig hållbarhet och anpassning till klimatförändringar. Institutionen erbjuder en kurs på engelska på avancerad nivå titulerad Africa, Food, Metals and Towns (7.5 ECTs).

Nästan en tredjedel av alla forskare vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi arbetar i Afrika, ofta i form av långsiktiga etnografiska studier. Flera forskare är involverade i omfattande, formaliserade samarbeten med afrikanska universitet. Afrikaforskningen har inbegripit många tematiska områden, från sedvänjor, folklivsforskning, och materiell kultur (på 1970- och 1980-talet) till demokrati, lokalpolitik, konflikt, statlig styrning, utveckling, bistånd, hälsa, och afrofobi (idag). Institutionen ger två kurser på grundnivå i Afrikastudier: African Studies (vt, på engelska, 15 ECTs), samt Afrikanistik (ht, på svenska, 30 ETCs). Institutionen är även värd för Forum för Afrikastudier, lett av Sten Hagberg, professor i kulturantropologi.   

Institutionen för freds- och konfliktforskning är involverad i ett antal kvantitativa och kvalitativa studier i Afrika på teman såsom lokala konflikter, regionala fredskomplex, försoningsprocesser, klimatförändring och konflikt, våld i samband med demokratiska val, och statlig styrning i postkonfliktsamhällen. I samarbete med Nordiska Afrikainstitutet är institutionen värd för The Claude Ake Visiting Chair, som bjuder in samhällsvetenskapliga forskare vid afrikanska universitet att gästforska vid Uppsala universitet inom ämnena krig, fred, fredsskapande, mänskliga rättigheter, demokrati och utveckling i Afrika. Tillsammans med African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) och den svenska konsultfirman Indevelop, driver institutionen det Sida-finansierade internationella utbildningsprogrammet Peace and Security in Africa (PASA), vilket erbjuder kapacitetsutveckling åt afrikanska mellanstatliga och icke-statliga organisationer engagerade i fred och säkerhet i Afrika söder om Sahara. 

Internationell mödra- och barnhälsovård, ett utbildnings- och forskningscentrum inom Institutionen för kvinnors och barns hälsa, arbetar med ett flertal transdisciplinära forskningsprojekt i, med och om Afrika. Forskargruppen Internationell barnhälsa och nutrition samarbetar med partners i Etiopien, Tanzania, Uganda och Sydafrika. Forskargruppen Internationell mödra- och reproduktiv hälsa och migration samarbetar med regeringsdepartment, sjukhus och universitet i Tanzania, Etiopia, Rwanda, Somalia, Sydafrika, Kenya, DRC och Mozambique. Forskningen vid IMCH berör ofta ojämlikheter i hälsa samt socioekonomiska och kulturella aspekter i relation till exempelvis mödradödlighet och mödrahälsovård, överanvändning av kejsarsnitt, samt abortvård och stigmatisering. 

International Science Programme (ISP) är ett Sida-finansierat program som erbjuder långsiktigt stöd till utvecklingen av starka forskningsmiljöer och utbildning på avancerad nivå i utvecklingsländer inom ämnena fysik, kemi och matematik. ISP fokuserar på högre utbildning i Afrika söder om Sahara och samarbetar för nuvarande med 27 afrikanska länder. Fokus ligger på Burkina Faso, Mali, Etiopien, Kenya, Rwanda, Uganda, Zambia, och Zimbabwe. Sedan programmets start 1961 har ISP erbjudit stöd till forskarutbyten; utbildning på avancerad nivå; samt inköp av utrustning, förbrukningsvaror, litteratur, och beräkningsapparatur vid forskningsinstitutioner i många afrikanska länder. Medan Uppsala universitet är ISP:s operationella bas inbegriper programmet institutioner vid många andra svenska, nordiska och europeiska lärosäten. 

Det finns ytterligare ett antal projekt, program, och kurser vid Uppsala universitet som helt eller delvis berör afrikanska länder eller frågor särskilt relevanta för Afrika.  Uppgifter om en del av dessa och mer allmän information om Uppsala universitets engagemang i Afrika (geografisk spridning över den afrikanska kontinenten, fördelning över Uppsala universitets fakulteter och olika typer av akademiska aktiviteter och samarbetsformer) återfinns i en kartläggning av Uppsala universitets Afrikaforskning som utfördes av Forum för Afrikastudier under 2016-2017.

 

 

 

Forum för Afrikastudier